21 sierpnia, 2019 0 Komentarzy

24 lipca Sąd Najwyższy (SN) w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, rozpoznając skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego (PG) wywiedzioną od wyroku oddalającego powództwo przeciwko szpitalowi oraz jednemu z ubezpieczycieli o zadośćuczynienie za naruszenie

17 sierpnia, 2019 0 Komentarzy

2 sierpnia, podczas ostatniego dnia 83. posiedzenia, Senat przyjął ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. Akt w

15 sierpnia, 2019 0 Komentarzy

24 kwietnia ruszyły konsultacje społeczne nowelizacji ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (UUO) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

11 sierpnia, 2019 0 Komentarzy

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Sądu Najwyższego z prośbą o rozstrzygnięcie, czy w razie częściowego uwzględnienia żądania powoda, wnoszącego o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego sąd może podjąć decyzję o obciążeniu pozwanego obowiązkiem zwrotu wszystkich

8 sierpnia, 2019 0 Komentarzy

19.07.2019, Warszawa (PAP) - Sejm uchwalił w piątek bez poprawek przygotowaną przez Senat nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych regulującą kwestie zaspokajania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny roszczeń związanych z ubezpieczeniami OC w przypadku wyczerpania

31 lipca, 2019 0 Komentarzy

Sąd Najwyższy rozstrzygnie rozbieżności w orzecznictwie dotyczące tego, czy ubezpieczyciel powinien wypłacać odszkodowanie z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym np. w wypadku komunikacyjnym. Odpowiedni wniosek do SN skierował Rzecznik Finansowy (RzF).

27 lipca, 2019 0 Komentarzy

Niejasne sformułowania umowy ubezpieczenia, trzeba interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest on podmiotem profesjonalnym - stwierdził Sąd Najwyższy. Jednak niewymienienie w polisie budynku, który ma powstać, mimo klauzuli automatycznego pokrycia spowodowało, że

24 lipca, 2019 0 Komentarzy

W sytuacji gdy ubezpieczyciel nie wypełnia obowiązku zapewnienia auta zastępczego, jaki wynika z odpowiedzialności ubezpieczeniowej, nie może negować kosztów wynajmu takiego auta przez poszkodowanego, o ile mieszczą się one w granicach cen średnio

20 lipca, 2019 0 Komentarzy

Z analizy wyroków wynika, że z roku na rok sądy zasądzają coraz wyższe sumy na rzecz odszkodowań i zadośćuczynień dla niesłusznie aresztowanych i zatrzymanych. Skarb Państwa kosztuje to kilkanaście milionów złotych rocznie. (więcej…)

18 lipca, 2019 0 Komentarzy

Poszkodowanemu przez spowodowanie śmierci bliskiego należy się – obok odszkodowania – także zadośćuczynienie. (więcej…)