• Home
 • Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą. Wysokość i zasady przyznawania
Zasiłek Opiekuńczy Na Osobę Starszą

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą. Wysokość i zasady przyznawania

14 września, 2023 Redakcja 0 Komentarzy

Zasiłek opiekuńczy dla seniorów

W przypadku starszej osoby wymagającej opieki zdarza się, że nie jest ona w stanie wykonywać prostych, codziennych czynności. Ma to miejsce zwłaszcza przy znacznym stopniu niepełnosprawności. Wówczas w skład wykonywanych obowiązków z tytułu opieki nad seniorem wchodzi np. mycie, pomoc w spożywaniu posiłków, ułożeniu do snu, przyjmowaniu leków, czy zmiana pieluch.

Wszystko to generuje również dodatkowe koszty, np. gdy niepełnosprawność osoby wymagającej pomocy wiąże się z zakupem drogich lekarstw. Dlatego rząd przewidział pewne formy pomocy w tym zakresie. Senior potrzebujący długotrwałej opieki może uzyskać kwotę w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Wypłacie zasiłków podlegają te osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować lub przekroczyły pewien wiek. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z tym tematem i odpowiadamy, kto ma szanse na przyznanie świadczenia.

Kto może pobierać zasiłek opiekuńczy na osobę starszą?

Informacje o możliwości starania się o jakąkolwiek pomoc finansową to ważna kwestia dla każdego niepełnosprawnego oraz osoby sprawującej opiekę. Dlatego w tym artykule postaramy się zawrzeć odpowiedzi na najczęstsze pytania, które zadają nam osoby uprawnione do zasiłków.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą jest świadczeniem wypłacanym na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2020.111 z 2020.01.24). Zgodnie z brzmieniem przepisów ww. aktu prawnego, aby je otrzymać, należy:

 • mieć polskie obywatelstwo,
 • zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy na osoby starsze, określany przez ustawodawcę również jako zasiłek pielęgnacyjny, przysługuje:

 • osobom. starszym, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, więc potrzebują opieki i pomocy ,
 • oraz osobom, które ukończyły 75. lat.

Czyli zasiłek opiekuńczy jest przyznawany wtedy, gdy niepełnosprawność osoby jest znaczna lub jeśli przekroczyła ona wskazany wiek.

Kiedy nie przysługuje zasiłek opiekuńczy na starszą osobę po 75. roku życia?

Istnieją jednak pewne wyjątki. Jeżeli osoba po 75. roku życia przebywa w instytucji, która zapewnia jej całodobową opiekę, to nie ma prawa do do zasiłku w formie zasiłku pielęgnacyjnego (art.16 ust.5 ww. ustawy). Co więcej, jeśli ktoś ma ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego (o którym mówimy dalej w akapicie “Inne rodzaje świadczeń opiekuńczych”), również nie będzie uprawniony do takiego zasiłku(są to dwa inne rodzaje świadczeń!).

Wysokość przyznawanej kwoty a okres zasiłkowy

Zasiłek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany. Jego aktualna wysokość to 215,84 zł na miesiąc, co nie uległo zmianie od 1 listopada 2021 roku. Nietrudno się domyślić, że takie pieniądze są przyznawane z myślą o częściowym pokryciu wydatków osoby wymagającej opieki.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na stałe po ukończeniu 75. lat lub okresowo – w zależności od aktualnego stanu zdrowia osoby uprawnionej.

Jak pobierać zasiłek opiekuńczy? Gdzie złożyć dokumenty?

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy na osobę starszą, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. To, jakie dokumenty będą potrzebne, zależy od wieku osoby wymagającej opieki:

 • Osoby po 75. roku życia muszą legitymować się wyłącznie ważnym dowodem osobistym.
 • Z kolei osoby z niepełnosprawnością poniżej limitu wieku muszą przedstawić zaświadczenie, które jest wydawane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek należy złożyć we właściwym oddziale MOPS albo w Urzędzie Gminy lub Miasta.

Pozostałe rodzaje świadczeń opiekuńczych

Zupełnie innym rodzajem wsparcia finansowego, które należy się osobom po 75. roku życia, jestdodatek pielęgnacyjny. Wypłacany co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą, jest przyznawany z urzędu. Nie trzeba w tym celu składać wniosku czy dodatkowych dokumentów, które potwierdziłyby niezdolność do samodzielnego funkcjonowania i konieczność otrzymywania całodobowej opieki.

Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 239,66 zł miesięcznie. Za jego przyznanie i wypłatę odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chcemy otrzymać taką formę wsparcia, musimy być uprawnieni do pobierania renty lub emerytury z ZUS.

Dodatek i zasiłek opiekuńczy dla osób starszych to nie jedyne dostępne rozwiązania. Według art. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, innymi świadczeniami związanymi z niepełnosprawnością są m.in. specjalny zasiłek opiekuńczy czy świadczenie pielęgnacyjne (omawiamy je pokrótce w kolejnych akapitach).

Rolnicy – czy im również należy się zasiłek opiekuńczy?

Portrait of senior man holding crate full of apples in fruit orchard.

Według ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawodawca przewidział wypłaty zasiłku również dla ubezpieczonych rolników. Kwota dla rolnika jest taka sama, jak w przypadku ludzi, którym świadczenie wypłaca ZUS. Jeśli o tego rodzaju wsparcie ubiega się rolnik, małżonkowie rolników lub domownicy, świadczenie będzie przysługiwać odpowiednio:

 • rolnikom, którzy zaprzestali prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • małżonkom rolników lub domownikom, którzy zaprzestali prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Aby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w oddziale KRUS. Co ważniejsze, rolnicy składający oświadczenie o zaprzestaniu pracy muszą zawrzeć w nim klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Celem tej klauzuli jest pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Specjalny zasiłek opiekuńczy dla opiekuna osoby starszej

Trzeba podkreślić, że zasiłek opiekuńczy na osobę starszą nie jest jedyną formą pomocy dla osoby zapewniającej całodobową opiekę. Kolejny rodzaj świadczenia, które warto znać, tospecjalny zasiłek opiekuńczy.

Ten zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad osobą starszą. Nie trzeba nikogo przekonywać, że często okazuje się to zadaniem trudnym i wymagającym odpowiedniego przygotowania. Codzienna praca z seniorem obciąża nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. W skrajnych sytuacjach wymaga nawet rezygnacji z obowiązków zawodowych.

Dlatego specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie przyznawane małżonkom i osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Warunkiem jego otrzymywania jest rezygnacja z pracy zarobkowej w celu sprawowanie stałej opieki nad osobą:

 • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • lub orzeczeniem, które wskazuje na konieczność długotrwałej bądź ciągłej opieki (ograniczona zdolność do samodzielnego funkcjonowania).

Ten rodzaj zasiłku został objęty kryterium dochodowym: dochód rodziny osoby niepełnosprawnej i rodziny osoby sprawującej opiekę w przeliczeniu na osobę nie może wynosić więcej niż 764 zł netto miesięcznie. Wysokość specjalnego zasiłku to obecnie 620 zł na miesiąc. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym wcześniejszym artykule: Specjalny zasiłek

Jakie są zasady przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

Drugą, wartą poznania opcją po specjalnym zasiłku opiekuńczym, jest świadczenie pielęgnacyjne. To zdecydowanie najkorzystniejsza rządowa forma wsparcia dla rodziny osoby wymagającej opieki. Co miesiąc wypłacana kwota wynosi tutaj aż 2119 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy zarobkowej, aby opiekować się osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zazwyczaj będzie to rodzic, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną (gdy dana osoba znajduje się pod opieką opiekuna prawnego), a także inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Niestety ten rodzaj pomocy finansowej ma pewną istotną wadę. Jest nią przyznawanie świadczenia tylko wtedy, gdy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane przed ukończeniem 18 roku życia (lub 25 r.ż. przy kontynuowaniu nauki) przez osobę wymagającą opieki.

Podsumowując, niepełnosprawność musi powstać w okresie dzieciństwa. Bez znaczenia jest to, czy w tej chwili dana osoba jest już dorosła. Liczy się jedynie moment ustalenia znacznego stopnia niepełnosprawności.

 • Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest sytuacja, w której orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydano na czas określony. Wtedy os. niepełnosprawna ma ustalone prawo do świadczenia do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 • Ważne jest, że można korzystać tylko z jednego rodzaju pomocy naraz. Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne nie może jednocześnie pobierać specjalnego zasiłku opiekuńczego. Również jeśli ktoś np. ma ustalone prawo do emerytury lub renty rodzinnej, nie może równocześnie pobierać takiego zasiłku.

Zgłoś się do Vestry i uzyskaj prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Kancelaria Vestra od lat wspiera członków rodziny os. niepełnosprawnych w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Możemy pochwalić się wysoką skutecznością, którą potwierdzają setki zadowolonych klientów. Doradzamy i reprezentujemy osobę uprawnioną przez cały przebieg sprawy, aż do uzyskania pozytywnego wyniku procesu. Klient nie bierze udziału w postępowaniu i nie ponosi żadnych kosztów podczas jego trwania.

Nawet jeśli dana osoba ma ustalone prawo do innej formy świadczenia czy zasiłku rodzinnego, a niepełnosprawność powstała później niż w okresie dzieciństwa lub nauki do wskazanego progu wiekowego, nadal istnieje szansa na uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego(!).

O czym warto pamiętać, sprawując opiekę nad osobą starszą?

Zapewnienie osobie niepełnosprawnej opieki bywa bardzo kosztowne i czasochłonne. Z tego powodu w przypadku osób starszych przysługuje świadczenie albo w formie zasiłku pielęgnacyjnego, albo dodatku pielęgnacyjnego.

Podsumowując, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje z racji wieku i stanu zdrowia. Niestety nie jest on zbyt wysoki, często wystarczy tylko na opłacenie artykułów higienicznych. Z tego względu warto zwrócić uwagę, że osoba sprawująca opiekę często ma szansę na uzyskanie innych form pomocy finansowej (oczywiście pod pewnymi warunkami). Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jakie ma prawa osoba spokrewniona i jakie są realne szanse na przyznanie np. świadczenia pielęgnacyjnego opiekunowi, odezwij się do nas. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i zawalczymy o Twoje prawo do godziwej, wyższej kwoty.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20032282255

Zostaw komentarz do wpisu